2. Oryginalne opublikowane prace twórcze

 • 2.1. Joss A., Błasińska M., Głuszek S.:
  Badania doświadczalne nad zachowaniem się aktywności oksydazy benzylaminowej w wątrobie psa przechowywanej w warunkach hipotermii, perfuzji i nadciśnienia tlenowego. Polski Przegląd. Chirurgiczny, 1981, 53, 15-18
 • 2.2. Głuszek S.:
  Przypadek zespołu Stewarta i Trevesa. Wiadomości Lekarskie, 1981, 34, 321-323.
 • 2.3. Głuszek S., Słuszniak J.:
  Torbiel przedniej ściany dwunastnicy w przebiegu torbielowatości nerek. Wiadomości Lekarskie., 1981, 34, 407-409
 • 2.4. Głuszek S.:
  Analiza rozpoznawania i leczenia raka sutka na terenie byłego województwa kieleckiego w latach 1969-1973. Wiadomości Lekarskie 1981, 34, 555-561
 • 2.5. Głuszek S.:
  Łagodne nowotwory i dysplazje sutka. Wiadomości Lekarskie, 1981, 34, 1161-1164
 • 2.6. Głuszek S.:
  Ocena wyników leczenia i możliwości realnej poprawy w rozpoznawaniu i leczeniu raka sutka w województwie kieleckim. Studia Kieleckie, 1982, 36, 35-49
 • 2.7. Głuszek S.:
  Rak sutka w materiale własnym (5 i 10 letnie przeżycia). LI Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź, 1983. Streszczenia, s.140
 • 2.8. Głuszek S.:
  Projekt badań przesiewowych zaprogramowanych dla raka sutka. Wiadomości Lekarskie 1982, 35, 751-755
 • 2.9. Głuszek S.:
  Cztery przypadki nowotworów mezenchymalnych sutka. Polski Tygodnik Lekarski 1982, 37, 1395-1396
 • 2.10. Głuszek S.:
  Gruźlica sutka. Polski Przegląd Chirurgiczny, 1983, 55, 501-503
 • 2.11. Głuszek S., Belowski H.:
  Gruźlica jelita grubego. Wiadomości Lekarskie 1984, 37, 287-289
 • 2.11a. Głuszek S., Belowski H.:
  Gruźlica jelita grubego. 51 Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Wrocław, 9-11.06.1983.Streszczenia, s.69
 • 2.12. Głuszek S., Kot M.:
  Zatory tętnic kończyn - wybrane problemy lecznicze. Studia Kieleckie, 1985, 46, 85-91
 • 2.13. Głuszek S., Dudek G., Sporny S., Kot M.:
  Badania morfologiczne i histoenzymatyczne trzustek królików poddanych różnym różnym rodzajom wagotomii. Wyniki wstępne. Polski Przegląd Chirurgiczny, 1985, 37, 727-733
 • 2.13a. Głuszek S., Dudek G., Sporny S., Kot M.:
  Badania morfologiczne i histoenzymatyczne trzustek królików poddanych różnym rodzajom wagotomii - wyniki wstępne. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Postępy w chirurgii", Poznań, 17-18.05.1984r.
 • 2.13b. Głuszek S., Dudek G., Sporny S., Kot M.:
  Badania morfologiczne i histochemiczne trzustek królików poddanych różnym rodzajom wagotomii - badania wstępne. 52 Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Poznań, 24-26.05.1984r. Streszczenia, s.20.
 • 2.14. Głuszek S.:
  Przetoka kątnicza po appendektomii u chorej z rakiem szyjki macicy i gruźlicą płuc. Wiadomości Lekarskie, 1986, 39, 45-48
 • 2.15. Głuszek S.:
  Kontakt lekarza z terminalnie chorym. 16 Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Kraków, 15-16.11.1986 r. Streszczenia, s.82-83.
 • 2.16. Głuszek S., Stefanowa-Urbaniak A.:
  Gruźlica sutka. Polski Tygodnik Lekarski., 1986, 41, 1113-1115
 • 2.17. Głuszek S., Sura J.:
  Rak sutka u młodych kobiet. Wiadomości Lekarskie 1986, 39, 529-535
 • 2.17a. Głuszek S., Sura J.:
  Breast cancer in young women. (Rak sutka u młodych kobiet). Congress :Current problems in breast cancer. Vienna, march 12-15,1989.
 • 2.18. Głuszek S., Kuder T.:
  Aspekty anatomiczno-chirurgiczne wagotomii u królika. Zwierzęta Laboratoryjne, 1986, 23, 19-25
 • 2.19. Belowski H., Głuszek S., Kot M., Bonek Z., Sitnik W., Zieliński A.:
  Wczesne wyniki chirurgicznego leczenia wrzodu żołądka i dwunastnicy. Polski Przegląd Chirurgiczny., 1986, 58, 183-190
 • 2.20. Głuszek S., Szabłowska I., Stefanowa-Urbaniak A., Krzewicki J.:
  Nerwiak oczodołu. Wiadomości Lekarskie, 1987, 40, 344-347.
 • 2.21. Głuszek S.:
  Olbrzymi tłuszczak uda. Wiadomości Lekarskie., 1987, 40, 845-848
 • 2.22. Głuszek S., Stefanowa-Urbaniak A., Kot M.:
  Morfologia płuc i przełyku po różnych rodzajach wagotomii podprzeponowych w badaniach doświadczalnych. Polski Przegląd Chirurgiczny, 1987, 59, 764-771
 • 2.23. Głuszek S., Kot M.:
  Posocznica w przebiegu zapalenia wyrostka robaczkowego - rozpoznawanie i leczenie. Wiadomości Lekarskie 1988, 41, 991-996
 • 2.23a. Głuszek S., Kot M.:
  Rozpoznawanie i leczenie powikłań septycznych w przebiegu zapalenia wyrostka robaczkowego. 53 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 2-5.09.1987r. Streszczenia, PA-33
 • 2.24. Głuszek S., Bonek Z., Sitnik W., Zieliński A., Bukowski J., Belowski H.:
  Rak wpustu i przełyku w materiale własnym. Problemy Lekarskie., 1988, 27, 583-590
 • 2.24a. Głuszek S., Bonek Z., Sitnik W., Bukowski J., Zieliński A., Belowski H.:
  Rak wpustu i dolnej części przełyku w materiale własnym. V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Sekcji Chirurgii Onkologicznej TCHP, Łódź, 13-16.04.1988r, Streszczenia, s. P-34
 • 2.25. Głuszek S., Kwiecień Z., Kot M.:
  Wartość oznaczenia gastryny w surowicy krwi przed i po zabiegu w leczeniu chirurgicznym choroby wrzodowej.Polski Przegląd Chirurgiczny, 1988, 60, 207-213
 • 2.26. Głuszek S., Sporny S., Dudek G., Kot M.:
  Morfochemia trzustki we wczesnym okresie po wagotomii. Polski Przegląd Chirurgiczny, 1988, 60, 707-714
 • 2.26a. Głuszek S., Dudek G., Kot M., Sporny S.:
  Wpływ wagotomii na morfochemię trzustki w badaniach doświadczalnych LII Zjazd Naukowy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk,19-21.09.1985r. Streszczenia, s.214-215
 • 2.26b. Głuszek S., Dudek G., Kot M., Sporny S.:
  Morfochemia trzustki we wczesnym okresie (30 dni) po wagotomii - badania doświadczalne. III Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Lublin 31.05 - 2.06.1985r. Streszczenia, s.21
 • 2.27. Głuszek S., Stefanowa-Urbaniak A., Kot M.:
  Pathologic changes in pulmonary tissue of rabbits subjected to various types of vagotomy: truncal, selective and highly selective one. (Zmiany patologiczne w płucach królików poddanych różnym rodzajom wagotomii: pniowej, wybiórczej i wysoce wybiórczej.) Materia Medica Polona, 1988, 2(66), 79-83
 • 2.28. Głuszek S.:
  Trudności i błędy w rozpoznawaniu i leczeniu przepuklin uwięźniętych. Wiadomości Lekarskie, 1988, 41, 1239-1242
 • 2.29. Głuszek S., Kwiecień Z., Książka T.:
  Experimental studies on hormonal changes following various types of vagotomy. (Zmiany hormonalne po różnych rodzajach wagotomii w badaniach doświadczalnych) w: Digestive Surgery: Stomach, ed. Montorsi M., Granelli P., Monduzzi Editore, Bologna, 1988, 119-123
 • 2.29a. Głuszek S., Kwiecień Z., Książka T.:
  Experimental studies on hormonal changes following various types of vagotomy. (Badania doświadczalne nad zmianami hormonalnymi po różnych typach wagotomii.) XXVI World Congress of the International College of Surgeons, Milan, July 3-9, 1988, Abstract Book, s.65
 • 2.29b. Głuszek S., Książka T., Kwiecień Z.:
  Zmiany hormonalne i enzymatyczne po różnych rodzajach wagotomii w badaniach doświadczalnych. 54 Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Katowice, 30.05.-1.06.1986r. Streszczenia, s.199-200
 • 2.29c. Głuszek S., Książka T., Kwiecień Z.:
  Zmiany hormonalne i enzymatyczne po różnych rodzajach wagotomii w badaniach doświadczalnych. 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Łódź, 27-29.05.1988r. Streszczenia, s.41
 • 2.30. Głuszek S., Dudek G., Kwiecien Z.:
  Experimental studies on interdependences between gastrin and selected hormones and enzymes in blood serum and on histoenzymatic alterations in pancreatic tissue after vagotomy. (Badania doświadczalne nad zależnościami między gastryną a wybranymi hormonami i enzymami w surowicy krwi i zmianami histoenzymatycznymi w trzustce po wagotomii.) w: Digestive Surgery: Stomach, ed. Montorsi M., Granelli P., Monduzzi Editore, Bologna, 1988, 125-129.
 • 2.30a. Głuszek S., Dudek G., Kwiecień Z.:
  Experimental studies on interdependences between gastrin and selected hormones and enzymes in blood serum and on histoenzymatic alterations in pancreatic tissue after vagotomy. XXVI World Congress of the International College of Surgeons, Milan, July 3-9,1988, Abstract Book, s.65
 • 2.30b. Głuszek S., Dudek G., Kwiecień Z.:
  Badania doświadczalne nad zależnościami między gastryną a wybranymi hormonami i enzymami w surowicy krwi oraz zmianami histoenzymatycznymi w trzustce po wagotomii. 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Łódź, 27-29.05.1988r. Streszczenia, s.39
 • 2.30c. Głuszek S., Dudek G., Kwiecień Z.:
  Badania doświadczalne nad zależnościami między gastryną a wybranymi hormonami i enzymami w surowicy krwi oraz zmianami histoenzymatycznymi w trzustce po wagotomii. Problemy Lekarskie, 1990, 29, 179-193
 • 2.31. Stefanowa-Urbaniak A., Głuszek S., Wawrzeńczyk U.:
  Złośliwy guz mieszany sutka. Wiadomości Lekarskie., 1989, 42, 916-918
 • 2.32. Głuszek S., Bartosz K., Stefanowa-Urbaniak A.:
  Zmiany w błonie śluzowej żołądka po wagotomii. Problemy Lekarskie, 1989, 28, 315-319
 • 2.33. Głuszek S., Piasek B.:
  Ropień śledziony. Wiadomości Lekarskie., 1991, 44, 414-416
 • 2.34. Szymański I., Piasek B., Wawrzeńczyk U., Głuszek S.:
  Wycięcie pęcherzyka żółciowego z zabiegami towarzyszącymi. Problemy Lekarskie, 1991, 30, 2-3, 81-86
 • 2.35. Głuszek S.:
  Problemy porozumiewania się z pacjentem z chorobą nowotworową. II Międzynarodowe Sympozjum - Opieka Paliatywna., Konin,11-13.10.1991r. Streszczenia, s.14
 • 2.36. Głuszek S., Kot M., Wawrzeńczyk U.:
  Doświadczenia własne w leczeniu chirurgicznym nowotworów wątroby. Wiadomości Lekarskie, 1992, 45, 15-16, 527-630
 • 2.37. Głuszek S., Wawrzeńczyk U.:
  Obustronny rak sutka. Polski Tygodnik Lekarski, 1993, 48, 23-24, 518-519
 • 2.38. Głuszek S., Matusiewicz J.:
  Morphology of canine pancreas in electron microscopy following truncal and highly selective vagotomy. (Morfologia trzustki psów w mikroskopie elektronowym po pniowej i wysoce wybiórczej wagotomii.) Materia Medica Polona, 1993, 1(85) 27-31.
 • 2.39. Głuszek S., Kot M., Czerwaty M., Wawrzeńczyk U., Gębski A.:
  Własne doświadczenia w wycięciu pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową. Lekarz Wojskowy, 1993 supl., 58-60
 • 2.39a. Głuszek S., Kot M., Czerwaty M., Wawrzeńczyk U., Gębski A.:
  Własne doświadczenia w wycięciu pęcherzyka metodą laparoskopową. II Sympozjum Sekcji Viscerosyntezy TCHP, Rynia k. Warszawy, 29.04.1993r.
 • 2.40. Głuszek S., Czerwaty M., Herjan L.:
  Własne doświadczenia w leczeniu stopy cukrzycowej. IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Poznań, 21-23.10.1993r. Streszczenia s.106-107
 • 2.41. Głuszek S., Kot M., Szymański I., Wawrzeńczyk U., Piasek B., Czerwaty M., Herjan L.:
  Przebieg pierwszych 100 zabiegów usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową. Lekarz Wojskowy. 1995, supl. 1, 24-27
 • 2.41a. Głuszek S., Kot M., Szymański I., Wawrzeńczyk U., Piasek B., Czerwaty M., Herjan L.:
  Przebieg pierwszych 100 zabiegów usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową. III Sympozjum Sekcji Viscerosyntezy TChP, Kielce, 21-23.04.1994r. Streszczenia, Sesja I/20
 • 2.42. Głuszek S., Kot M., Szymański I.:
  Operacje przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Lekarz Wojskowy, 1995, supl. 1, 57-58
 • 2.42a. Głuszek S., Kot M., Szymański I.:
  Operacje przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. III Sympozjum Sekcji Viscerosyntezy, Kielce, 21-23.04.1994r. Streszczenia, Sesja V/7
 • 2.43. Głuszek S., Kot M.:
  Okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa w cholecystektomii laparoskopowej w materiale własnym. Lekarz Wojskowy, 1995, supl. 1, 75-77
 • 2.44. Głuszek S.:
  Powikłania po wycięciu węzłów chłonnych pachwinowych i pachowych. Usprawnienie techniki operacyjnej. Problemy Lekarskie, 1994, 33, 76-82
 • 2.44a. Głuszek S.:
  Improving operation technique of axillary and inguinal lymphadenectomy. (Usprawnienie techniki operacyjnej limfadenektomii pachowej i pachwinowej.) V Congress of the European Society of Surgical Oncology, Bruksela, 17-20.10.1990r. Abstracts, s.90
 • 2.45. Stanowski E., Głuszek S.:
  Powikłania laparoskopowej cholecystektomii w materiale własnym (12000 chorych). Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe: Zaawansowane metody operacyjne w chirurgii laparoskopowej, Gdańsk, 27.06.1994r.
 • 2.46. Głuszek S., Stanowski E., Herjan L.:
  Cholecystektomia laparoskopowa w Polsce. Wyniki, powikłania. Polski Przegląd Chirurgiczny, 1995, 4, 386-394
 • 2.47. Sołowiej D., Dmoch A., Głuszek S.:
  Niedokrwistość autoimmuno-hemolityczna w przebiegu ropnia trzustki - opis przypadku. Przegląd Lekarski, 1995,52,8,405-406
 • 2.48. Głuszek S., Szymański I.:
  Chrzęstniakomięsak mostka - opis przypadku. Problemy Lekarskie, 1995,34,59-62
 • 2.49. Głuszek S., Czerwaty M.:
  Pęknięte tętniaki aorty brzusznej w ramach działalności ostrodyżurowej. Lekarz Wojskowy, 1995, Supl. II,77-79.
 • 2.49a. Głuszek S., Czerwaty M.:
  Pęknięte tętniaki aorty brzusznej w działalności ostrodyżurowej III Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej, Zakopane,17-19.11.1994r. Streszczenia, s.36
 • 2.50. Głuszek S., Szymański I., Czerwaty M., Kot M.:
  Rak jelita grubego w materiale własnym. Lekarz Wojskowy, 1996, supl. II, 190-195.
 • 2.50a. Głuszek S., Szymański I., Czerwaty M., Kot M.:
  Rak jelita grubego w materiale własnym. IV Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej TCHP, Bydgoszcz, 5-7.10.1995r. Streszczenia s.100
 • 2.51. Głuszek S., Szymański I.:
  Własne doświadczenia w leczeniu guzów nadnerczy. Polski Przegląd Chirurgiczny, 1995, 12, 1250-1256
 • 2.51a. Głuszek S.,Szymański I.:
  Własne doświadczenia w leczeniu guzów nadnerczy. VII Sympozjum Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej, PTE, Łódź, 8-9.06.1995r. Endokrynologia Polska, 1995, 46, supl. 2, 95
 • 2.52. Głuszek S., Kot M., Wawrzeńczyk U.:
  Zgorzel gazowa u chorego po usunięciu pęcherzyka żółciowego. Nowiny Lekarskie, 1996, 65, 2, 240-245
 • 2.53. Głuszek S., Kot M., Czerwaty M., Herjan L.:
  Niebezpieczeństwa cholecystektomii laparoskopowej. Lekarz Wojskowy, 1996, supl. I, 32-34.
 • 2.53a. Głuszek S., Kot M., Czerwaty M., Herjan L.:
  Niebezpieczeństwa cholecystektomii laparoskopowej. IV Sympozjum Sekcji Viscerosyntezy TCHP, Kazimierz Dolny, 5-6.05.1995r., Streszczenia, s.30
 • 2.54. Stanowski E., Przystasz T., Paczyński A., Koziarski T., Głuszek S., Gburzyński L., Gołębiowski G., Krupa J.:
  Cholecystektomia laparoskopowa w Polsce - pięć lat doświadczeń. Videochirurgia, 1996, 1, 9-12
 • 2.55. Stanowski E., Koziarski T., Paczyński A., Tomczak M.,Głuszek S., Gołębiowski G., Krupa J.:
  Powikłania cholecystektomii laparoskopowej - wyniki ankiety. Videochirurgia, 1996, 1, 24-26
 • 2.55a Stanowski E., Przystasz T., Paczyński A., Koziarski T., Głuszek S., Gburzyński L., Gołębiowski G., Krupa J.:
  Powikłania cholecystektomii laparoskopowej - wyniki ankiety. Sympozjum ?5 lat Videochirurgii w Polsce?, Kielce, 9-11.05.1996r. Streszczenia, s.5
 • 2.56. Głuszek S., Kot M., Wawrzeńczyk U., Czerwaty M.:
  Przydatność rutynowej endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego przed kwalifikacją do cholecystektomii laparoskopowej. Videochirurgia, 1996, 1, 18-20
 • 2.56a. Głuszek S., Kot M., Wawrzeńczyk U., Czerwaty M.:
  Przydatność rutynowej endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego przed kwalifikacją do cholecystektomii laparoskopowej. V Sympozjum Sekcji Viscerosyntezy TChP, Mikołajki, 5-7.09.1996r. Streszczenia, s.132
 • 2.57. Głuszek S., Kot M., Piasek B., Czerwaty M.:
  Rak żołądka i wpustu - własne doświadczenia. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onklologicznej, Kraków, 23-25.05.1996r. Streszczenia, s.41.
 • 2.58. Głuszek S., Piasek B., Kot M., Czerwaty M., Matykiewicz J.:
  Wyniki leczenia raka żołądka. V Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej TCHP, Wrocław, 17-19.10.1996r. Streszczenia, s.60
 • 2.59. Głuszek S., Kot M.:
  Tamponada serca jako powikłanie cewnikowania żyły podobojczykowej. Materiały X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Żywienia Poza- i Dojelitowego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Popowo, 31.05-1.06.1996r.s. 34-36.
 • 2.59a. Głuszek S., Kot M. Tamponada serca jako powikłanie cewnikowania żyły podobojczykowej. X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Żywienia Poza- i Dojelitowego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Popowo, 31.05.- 1.06.1996r. Streszczenia, s.19.
 • 2.60. Głuszek S., Czerwaty M.:
  Dwa przypadki pękniętych tętniaków: aorty i tętnicy biodrowej wspólnej lewej. Problemy lekarskie, 1996, 35, 4, 321-324
  Praca habilitacyjna:
  Wpływ wagotomii na morfologię i czynność trzustki w badaniach doświadczalnych. AM Białystok, Kielce, 1997 1.Oryginalne opublikowane prace twórcze
 • 2.61. Głuszek S., Kot M., Matykiewicz J.:
  Niedoskonałości laparoskopii diagnostycznej w raku żołądka. Videochirurgia, 1997, 2, 3(5), 19-21
 • 2.61a. Głuszek S., Kot M.:
  Niedoskonałości laparoskopii diagnostycznej w raku żołądka VI Sympozjum Videochirurgii TCHP, Toruń, 4-6 września 1997. Streszczenia s.55
 • 2.62. Głuszek S., Kot M., Piasek B., Czerwaty M., Matykiewicz J.:
  Wyniki leczenia raka żołądka i wpustu w materiale własnym. Lekarz Wojskowy, 1997,Supl.4, 104-110.
 • 2.63. Głuszek S., Kot M., Matykiewicz J.:
  Cardiac Tamponade as a complication of catheterization of the subclavian vein ? prevention and principles of management Nutrition , 1999, 15, 8, 580-582
 • 2.63a. Głuszek S., Kot M.:
  Cardiac tamponade after subclavian vein catheterisation. Nutrition,1997,13, 601
 • 2.64. Głuszek S., Kot M.:
  Wartość diagnostyczna laparoskopii w raku żołądka. Annales Academiae Medicae Gedanensis (Ann.Acad.Med.Gedan.) 1997, 27,supl. 1, 151-155.
 • 2.65. Głuszek S. ,Kot M. ,Matykiewicz J.:
  Diagnostic laparoscopy in stomach cancer. 9TH Congress of the European Society of Surgical Oncology, Lausanne, 3-6.06.1998. European Journal Of Surgical Oncology; 1998,24,256
 • 2.66. Głuszek S., Czerwaty M.:
  Jak zmniejszyć ryzyko przeoczenia nowotworu u pacjentów poddawanych cholecystektomii laparoskopowej? Polski Przegląd Chirurgiczny, 1998, 70, 11,1153-1157
 • 2.67. Głuszek S.:
  Własne spostrzeżenia dotyczące szkolenia chirurgów w technice operacji laparoskopowych. Videochirurgia , 2000; 5 (1): 15-17.
 • 2.67a. Własne spostrzeżenia dotyczące szkolenia chirurgów w technice operacji laparoskopowych VII Sympozjum Sekcji Videochirurgii Tow. Chir. Pol. Łódź, 3-5 września 1998 Videochirurgia,1998, 3, 3, s.45
 • 2.68. Głuszek S., Czerwaty M., Kot M.:
  Zasady postępowania z chorymi kwalifikowanymi do CHL, zmniejszające ryzyko przeoczenia nowotworu. Videochirurgia, 1999, 4, 2/3, 8 ? 10.
 • 2.68a. Głuszek S., Czerwaty M., Kot M.:
  Zasady postępowania z chorymi kwalifikowanymi do CHL, zmniejszające ryzyko przeoczenia nowotworuVII Sympozjum Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łodź, 3-5 września 1998. Videochirurgia, 1998, 3, 9, s.133
 • 2.69. Głuszek S, Kot M., Matykiewicz J. , Czerwaty M.:
  Przetoki przewodu pokarmowego Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999, 71,1, 40-50
 • 2.70. Czerwaty M., Głuszek S., Piasek B.:
  Liczne przedziurawienia wrzodów żołądka i dwunastnicy u chorej we wczesnym okresie po wycięciu esicy z powodu raka. Polski Przegląd Chirurgiczny, 2000, 72, 3, 276-27
 • 2.71. Głuszek S., Kot M., Czerwaty M.:
  Inflammatory pseudotumor of the liver treated surgically Hepato-Gastroenterology, 1999, 46(29), 2959-2960.
 • 2.72. Głuszek S., Wierciński J., Matusiewicz J.:
  Zmiany morfologiczne w trzustce zwierząt po wagotomii pniowej i wysoce wybiórczej. Morphological changes in the animal pancreas as a result of truncal and highly selective vagotomy Polski Przegląd Chirurgiczny, 2000, 72, 6, 503-517.
 • 2.73. Głuszek S., Matykiewicz J., Urbaniak ?Stefanowa A.:
  Pierwotny rak jasnokomórkowy mezonefroidalny odbytnicy. Nowotwory, 1999, 49, 6, 696-698
 • 2.74. Głuszek S., Matykiewicz J., Czerwaty M., Kot M., Piasek B.:
  Znaczenie żywienia poza i dojelitowego w raku żołądka i wpustuGastroenterologia Polska, 1999, 6, 2,119-124
 • 2.74a. Głuszek S., Matykiewicz J., Czerwaty M., Kot M., Piasek B.:
  Znaczenie żywienia pozajelitowego i dojelitowego w raku żołądka. VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w Bydgoszczy,11-13.06.1998. Gastroenterologia Polska, 1998, 5, Supl.1, 45
 • 2.75. Głuszek S., Kot M., Czerwaty M., Matykiewicz J.:
  Kliniczna analiza ciężkiej postaci ostrego zapalenia trzustki. Wybrane zagadnienia z chirurgii, Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny,1999, Chirurgia trzustki, Tom IV, 190-193.
 • 2.75a. Głuszek S., Kot M., Czerwaty M., Matykiewicz J.:
  Kliniczna analiza ciężkiej postaci ostrego zapalenia trzustki. 59 Zjazd Tow.Chir.Pol., Bydgoszcz, 22-25.09.1999r, streszczenia, 92-93
 • 2.76. Głuszek S., Wątek I., Kot M.:
  Ocena wyników leczenia przepuklin pachwinowych Wybrane zagadnienia z chirurgii, Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999, Tom IV, Chirurgia przepuklin , 293-295
 • 2.76a. Głuszek S., Wątek I., Kot M.:
  Ocena wyników leczenia przepuklin pachwinowych 59 Zjazd Tow. Chir. Pol., Bydgoszcz, 22-25.09.1999, Streszczenia, 50
 • 2.77. Głuszek S., Matykiewicz J., Czerwaty M., Kot M., Piasek B.:
  Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w raku żołądka w oparciu o własne doświadczenia. Materiały I Zjazdu PTŻPiD, Serock, 1999, 55-61.
 • 2.77a. Głuszek S., Matykiewicz J., Czerwaty M., Kot M., Piasek B.:
  Znaczenie żywienia pozajelitowego i dojelitowego w raku żołądka i wpustu I Zjazd Pol. Tow. Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, Serock, 27-29.05.1999, Streszczenia
 • 2.78. Głuszek S., Matykiewicz J., Kot M.:
  Nowotwory odbytnicy leczone chirurgicznie z dostępu przez odbyt. Gastroenterologia Polska, 2000, 7 (2), 91-95.
 • 2.78a. Głuszek S., Matykiewicz J., Kot M.:
  Nowotwory odbytnicy leczone chirurgicznie z dostepu przez odbyt. IX Kongres PTG, Katowice, Gastroenterolgia Polska, 2000, 7, SR 24, str. 218
 • 2.79. Głuszek S., Matykiewicz J.:
  TNM staging and assessment of resectability of stomach cancer in diagnostic laparoscopy. 10th Congress of the ESSO, Groningen, 5-8 Apr. 2000 European Journal of Surgical Oncology, 2000, 26, 3, 272
 • 2.79a. Matykiewicz J., Głuszek S.:
  Ocena zaawansowania (TNM) i resekcyjności raka żołądka na podstawie lapaparoskopii diagnostycznejIX Kongres PTG, Katowice, Gastroenterolgia Polska, 2000, 7,ST 19, str.70
 • 2.80. Głuszek S.:
  Trudności i powikłania żywienia dojelitowego. Materiały II Zjazdu i XIV Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Żywienia pozajelitowego i dojelitowego Jachranka, 2001, 122-123.
 • 2.80a. Głuszek S.:
  Trudności i powikłania żywienia dojelitowego. Zjazd PTZPiD, Jachranka,25-27.05.2000Leczenie żywieniowe, 2000, 8, str.
 • 2.80b. Głuszek S.:
  Difficulties and complications of enteral nutrition. Nutrition, 2001, 17, 280
 • 2.81. Głuszek S.:
  Choroba refluksowa po całkowitym wycięciu żołądka z powodu raka. Materiały III Zjazdu i XV Międzynarodowej Konferencji PTŻPiD, Jachranka, 31.05.-2.06.01.s. 152-154
 • 2.81a. Choroba refluksowa po całkowitym wycięciu żołądka z powodu raka. III Zjazd i XV Konferencja PTŻPiD, Jachranka, Streszczenia s. 42.
 • 2.82. Głuszek S., Spałek M., Heciak J., Kot M.
  Określanie wskazań do zabiegów resekcyjnych wątroby z wykorzystaniem tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Polski Przegląd Chirurgiczny, 2001; 73: 663-675.
 • 2.82a. Głuszek S., Spałek M., Heciak J., Kot M.
  Określanie wskazań do zabiegów resekcyjnych wątroby z wykorzystaniem tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. 60 Zjazd TCHP , Warszawa 2001, Streszczenia, 570
 • 2.83. Głuszek S., Kot M.
  Rozległe wycięcia jelit. Pamiętnik 60. Zjazdu TCHP , Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny,Warszawa 2002, T. II, 475-478
 • 2.83a. Głuszek S., Kot M.
  Rozległe wycięcia jelit. 60 Zjazd TCHP , Warszawa 2001, Streszczenia s. 785.
 • 2.84. Głuszek S., Kot M., Piasek B,
  Ewolucja zasad postępowania zmniejszającego ryzyko powikłań pooperacyjnych po całkowitym lub prawie całkowitym wycieciu żołądka z powodu raka. Pamiętnik 60. Zjazdu TCHP , Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny,Warszawa 2002, T. II, 155-160
 • 2.84a. Głuszek S., Kot M., Piasek B
  Ewolucja zasad postępowania zmniejszającego ryzyko powikłań pooperacyjnych po całkowitym lub prawie całkowitym wycięciu żołądka z powodu raka. 60 Zjazd TCHP, Warszawa 2001, Streszczenia, 603
 • 2.85. Głuszek S.,Kot M,
  Trudności śródoperacyjne i powikłania cholecystektomii laparoskopowej. Pamiętnik 60. Zjazdu TCHP , Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny,Warszawa 2002, T. I, 164-168
 • 2.85a. Głuszek S.,Kot M Trudności śródoperacyjne i powikłania cholecystektomii laparoskopowej. 60 Zjazd TCHP, Warszawa 2001, Streszczenia, 226 Udział własny: wykonanie operacji w znaczącej większości przypadków, zebranie materiałów, opracowanie tekstu pracy
 • 2.86. Głuszek S., Kardaś M., Kot M,
  Trudności rozpoznawcze w świetle współczesnych możliwości diagnostycznych i leczniczych zespołu Zollinger-Ellisona. Gastroenterologia Polska, 2001; 8(4): 355-360.
 • 2.86a. Głuszek S., Kot M.
  Opóźnienia rozpoznawcze w przypadku gastrinoma. X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Acta Clinica et Morphologica, 2001, 4, supl. Streszczenia S.73
 • 2.87. Nowak M., Głuszek S.
  Jednoczesne przedziurawienie odbytnicy i jelita cienkiego jako powikłanie kolonoskopii. Gastroenterologia Polska, 2002; 9: 75-77.
 • 2.88. Głuszek S., Kot M.
  Cholecystektomia laparoskopowa- powikłania ? możliwości leczenia. Videochirurgia , 2002, 7, 2/3: 25-29 2.88a . Głuszek S., Kot M. Cholecystektomia laparoskopowa- powikłania ? możliwości leczenia X Sympozjum Sekcji Videochirurgii TChP, Dęblin,19-21.09.2002.,Videochirurgia ,2002;7/2:62
 • 2.89. Matykiewicz J., Głuszek S.
  Laparoskopowa ocena resekcyjności raka żołądka. Videochirurgia, 2003; 8, nr 1/2 : 4-8 2.89a. Matykiewicz J., Głuszek S. Laparoskopowa ocena resekcyjności raka żołądka.X Sympozjum Sekcji Videochirurgii TChP, Dęblin,19-21.09.2002., Videochirurgia,2002;7/2:75
 • 2.90. Głuszek S, Kot M, Matykiewicz J,
  Problemy kliniczne rozszerzonych zabiegów resekcyjnych jelit. Wiadomości Lekarskie, 2003; 56 (3-4): 1-5.
 • 2.91. Głuszek S, Matykiewicz J, Kot M,
  Leczenie chirurgiczne nowotworów odbytnicy z dostępu przez odbyt. Proktologia, 2003; 4: 51-61
 • 2.92. Stanisławek J, Głuszek S,
  Badania porównawcze skuteczności leczenia operacyjnego przepuklin pachwinowych półnapięciową metodą Shouldica i beznapięciową metodą z użyciem siatki Prolene Hernia System. Polski Przegląd Chirurgiczny, 2003, 75, 8: 735-741.
 • 2.93. Głuszek S., Matykiewicz J. : Rola laparoskopii w planowaniu leczenia chorych na raka żołądka Polski Przegląd Chirurgiczny, 2003;75, 10: 938-946
 • 2.94. Głuszek S., Kot M., Matykiewicz J.,
  Tamponada chustami gazy ("packing") jako skuteczny sposób tamowania krwawienia w wyjątkowo trudnych krwotokach śródoperacyjnych i pourazowych.Studia Medyczne Akademii Swiętokrzyskiej,2003;1
 • 2.95. Głuszek S., Matykiewicz J., Kot M., Lewandowski B., Kardaś M.
  Taktyka postępowania w raku jelita grubego na podstawie własnych doświadczeń. Proktologia 2003; Numer specjalny: 10-15
 • 2.96. Głuszek S., Karcz W., Matykiewicz J., Kot M., Urbaniak A.,
  Gastrointestinal stromal tumors [Nowotwory zrębu przewodu pokarmowego]. Gastroenterologia Polska 2004; 11(1):23-25
 • 2.97. Głuszek S. Kot M
  Risk factors of postoperative complications after curative surgery in gastric cancer. Czynniki ryzyka powikłań pooperacyjnych po zabiegach z intencją wyleczenia w raku żołądka. Nowotwory Journal of Oncology 2004; 54:238-248
 • 2.98. Matykiewicz J, Głuszek S, Kot M,
  Tactics of treatment of colorectal cancer ? our experiences Eur J Surg Oncol 2004, 30: 157 (Abstract )
 • 2.99. Głuszek S, Matykiewicz J, Kot M,
  Transanal approach in surgical treatment of rectal tumors (Poster)12 Congress of ESSO, Budapest, 31.03-3.04.2004.
 • 2.100. Sobańska K., Głuszek S, Ocena możliwości zapobiegania zachorowaniom na czerniaka skóry w grupach zwiększonego ryzyka. W: Choroby i nowotwory skory wywołane promieniowaniem ultrafioletowym. Red. Kaszuba A, Zieliński K.W., ADI, Łódź, 2004: 195-209.
 • 2.101. Stanisławek J, Głuszek S,
  Shouldice?s and prolene hernia system methods: a randomized comparison26 International Congress of the International Hernia SocietyHernia Reccurences, Praga, 29-04.- 1.05.2004, Book of Astracts, s.46
 • 2.102. Głuszek S., Matykiewicz J., Kot M., Lewandowski B., Kardaś M.
  Leczenie raka jelita grubego - doświadczenia własne 10 Zjazd PTCHO, Zakopane, 13-15.05.2004 Współczesna Onkologia 2004; 8(supl. 1): 65-66 (Abstract )
 • 2.103. Głuszek S., Karcz W., Matykiewicz J., Kot M., Stanisławek J., Urbaniak A.,
  Nowotwory zrębu przewodu pokarmowego 10 Zjazd PTCHO, Zakopane, 13-15.05.2004 Współczesna Onkologia 2004; 8(supl. 1): 66 (Abstract )
 • 2.104. Głuszek S, Kot M., Matykiewicz J,
  Miejscowe wycięcie nowotworów odbytnicy z dostępu przez odbyt 10 Zjazd PTCHO, Zakopane, 13-15.05.2004 Współczesna Onkologia 2004; 8(supl. 1): 65 (Abstract )
 • 2.105. Głuszek S., Matykiewicz J., Kot M., Lewandowski B., Kardaś M.
  Złożone problemy leczenia raka jelita grubego. Valetudinaria 2004; 9 (2): 44-50
 • 2.106. Głuszek S, Kot M., Matykiewicz J,
  Taktyka postępowania w nowotworach odbytnicy leczonych chirurgicznie z dostępu przez odbyt Valetudinaria 2004; 9 (2): 51-57
 • 2.107. Głuszek S, Kot M, Rączka M.
  Leczenie nowotworów wątroby. Wstępne doświadczenia z termoablacją. W: 170 lat Szpitala Miejskiego św. Aleksandra w Kielcach 2004, red. S. GłuszekPraca Zbiorowa, Kielce 2004, 195-200.
 • 2.108. Gluszek S, Kot M, Matykiewicz J.
  Risk Factors of postoperative complications after curative surgery in gastric cancer. 6th International Gastric Cancer Congress, Yokohama, May 4-7,2005International Procedings Divisions, Medimond, Bologna, 2005: 475 ? 480.
 • 2.109. Głuszek S., Matykiewicz J.
  Effects of truncal or highly selective vagotomy on the electron microscopic feature of the rabbit pancreas.Annales Academiae Medicae Bialostocensis 2005; 50: 224- 29
 • 2.110. Bujko K, Nowacki MP, Kępka L, Olędzki J, Bębenek M, Kryj M,
  on behalf of the Polish Colorectal Study Group - Głuszek S. Postoperative complications in patents irradiated preoperatively for rectal cancer: report of randomized trial comparing short-term radiotherapy vs chemoradiation.Colorectal Disease 2005; 7: 410-416
 • 2.111. Głuszek S., Matykiewicz J., Dudek A.,
  Powikłania a prognozowany ciężki przebieg ostrego zapalenia trzustki. Polski Przegląd Chirurgiczny 2006; 78: 139-150
 • 2.112. Głuszek S. Matykiewicz J.,
  Zespół hemolityczno-mocznicowy jako powikłanie ciężkiegoostrego zapalenia trzustki.Polski Przegląd Chirurgiczny 2006; 78: 59-64 (praca kazuistyczna)
 • 2.113. Czerwaty M, Głuszek S,
  Badania nad reakcja zapalną chorych po cholecystektomii laparoskopwej. Wideochirurgia 2006; 1:23-32
 • 2.114. Głuszek S, Kot M, Matykiewicz J. i wsp.
  Wyniki obserwacji chorych na nowotwory zrębu przewodu pokarmowego (GIST) leczonych chirurgicznie.Polski Przegląd Chirurgiczny 2006; 78: 566-582
 • 2.115. Karcz W, Głuszek S, Szebla J
  Operacja Bernarda-Sołtana w leczeniu chirurgicznym raka wargi dolnejWiadomosci Lekarskie 2006; 59: 189-195
 • 2.117. Sobańska K, Głuszek S,
  Ocena możliwości zapobiegania zachorowaniom na czerniaka skóry w grupach zwiększonego ryzyka.Dermatologia Kliniczna 2006; 8: 87-91
 • 2.118. Rutkowski P, Nowecki ZI, MichejW, Dębierc-Rychter M, Limon J, Siedlecki A, Kąkol M, Głuszek S, Osuch C, Ruka W.
  Polish Clinical RegistryThe criteria of aggressiveness and other prognostic factors for predicting relapses of primary tumors and imatinib (IM) treatment inadvanced KIT immunopositive gastrointestinal stromal tumors (GIST): a report of the polish clinical GIST Registry (PCGR)Journal of Clinical Oncology 2006 ASCO, Annual Meeting Procedings Part I Vol. 24, No 18S (June 20 Supplement), 2006:9544
 • 2.119. Kot M, Głuszek S, Matykiewicz J, Kotucha B,
  Cholecystektomia laparoskopowa ? czy jest to bezpieczna metoda operacyjna? Doświadczenia własne. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2006; 1:113-120
 • 2.120. Karcz W, Głuszek S, Kot M, Matykiewicz J,
  Influence of nutritional treatment on the postoperative course In patients with gastric cancer. Advances in Medical Sciences 2006; 51:278 ? 282
 • 2.121. Matykiewicz J, Głuszek S, Kotucha B,
  Zakrzepica septyczna lewej żyły ramiennej jako powikłanie cewnikowania żyły głównej. Opis przypadku, Postępy Żywienia Klinicznego 2006; 1(2 ): 46-48.
 • 2.122. Rutkowski P, Nowecki ZI, Michej W, Dębiec-Rychter M, Woźniak A, Limon J,Siedlecki J, Grzesiakowska U, Kąkol M, Osuch C, Polkowski M, Głuszek S,Żurawski Z, Ruka W.
  Risk criteria and prognostic factors for predicting recurrences
  after resection of primary gastrointestinal stromal tumors (GISTs). Ann Surg Oncol2007
 • 2.123. Nowak M, Kabza A, Głuszek S,
  Intestinal obstruction due to a colonic lipoma. Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej 2007; 5: 11- 16
 • 2.124. Głuszek S, Zagórska S, Kotucha B,
  Leczenie żywieniowe chorej z zapaleniem jelita grubego jako powikłaniem po radioterapii i chirurgii raka odbytnicy.
  Studia Medyczne AŚ 2007; 8: 45-52.
 • 2.125. Nowak-Starz G, Ździebło K, Szpriner M, Głuszek S,
  Nursing education in Poland and european standards
  Studia Medyczne 2008; 9: 9-13
 • 2.126. Głuszek S, Matykiewicz J,
  Rany kłute serca jako powikłanie urazów penetrujących klatki piersiowej.
  Studia Medyczne 2008; 9: 51-53
 • 2.127. Głuszek S, Bonek Z,
  Stan wideochirurgii kamicy żółciowej w województwie świętokrzyskim. Wideochirurgia 2008;3 (3): 11-118
 • 2.128. Głuszek S., Rylski R., Kot M., Stanisławek J., Karcz W., Urbaniak A., Sosnowski Z.,
  Chmielnicki B., Błoński J., Czerwonka K., Kabza A., Maciejewski W., Komendacki M.
  GIST ? ryzyko nawrotu i rozsiewu na podstawie obserwacji własnych
  Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3(4):176-184.
 • 2.129. Głuszek S, Matykiewicz J Can diagnostic laparoscopy improve treatment in gastric cancer? 
  EJSO 2008:34(9): 1092 (P. 344)
 • 2.130. Głuszek S, Kot M, Matykiewicz J, Karcz W
  Is nutritional support necessary in gastric cancer surgery
  EJSO 2008:34(9): 1093 (P. 348)
 • 2.131. Pawlik K., Głuszek S., Nowak M.
  Ciężkie obrażenia trzustki i dwunastnicy.
  Chirurgia Polska 2008; 10, 2
 • 2.132. Czarny-Działak M, Głuszek S. 
  Stężenie IL-17 w surowicy w przebiegu ostrego zaplenia trzustki z uwzględnieniem stopnia ciężkości choroby.
  Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4(1): 31-4
 • 2.133. Sosnowski Z., Głuszek S.
  Ocena następstw zmian w postepowaniu rozpoznawczo-leczniczym u chorych na ostre zapalenie trzustki w latach 1995-2005.
  Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4(6): 308-315.
 • 2.134. Głuszek S. Korczak M.
  Postępowanie w szczególnie trudnych przetokach pooperacyjnych w świetle aktualnych rekomendacji.
  Studia Medyczne 2009;14:13-20
 • 2.135. Głuszek S. Kozłowska M.
  Diaphragm perforation during laparoscopic left adrenalectomy
  Videosurgery 2009; 4:168-170
 • 2.136. Matykiewicz J., Głuszek S.
  Obrażenia klatki piersiowej na dyżurze chirurgicznym.
  Studia Medyczne 2009; 15: 41-43
 • 2.137. Bartosz K., Głuszek S. Ocena celowości wykonywania gastroskopii u chorych z kamicą pęcherzyka żółciowego. Polski Przegląd Chirurgiczny 2010; 82: 828-843
 • 2.138. Deneka J., Głuszek S., Kozieł D., Rębak D.
  Fibromatoza trzustki.
  Studia Medyczne 2010; 20: 25-28
 • 2.139. Matykiewicz J., Głuszek S., Szafran S.
  Wpływ leczenia przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego na przebieg kliniczny krwawienia do światła górnego odcinka przewodu pokarmowego.Pol Przeg Chir 2010; 82 (12):1154-1163
 • 2.140. Kozieł D., Głuszek S., Matykiewicz J.,Niewydolność wielonarządowa jako następstwo zakażenia odwenflonowego u chorego z obrażeniem głowy. Postępy Żywienia Klinicznego 2010; 5 (15):39-42
 • 2.141.Głuszek S., Korczak M., Kot M., Matykiewicz J, Kozieł D. Przetoki przewodu pokarmowego ? problem wciąż aktualny. Pol Przeg. Chir 2011; 83(1):53-69
 • 2.142. Matykiewicz J., Głuszek S. Rzadki przypadek samoistnego pęknięcia śledziony. Pol Przeg Chir 2011;83(2):185-190
 • 2.143. Rutkowski P. ?..Głuszek S.
  Validation of the Joensuu risk criteria for primary resectable gastrpintestinal stroma tumour ? the impast of tumour rupture on patient outcomes.
  EJSO 2011; 37: 890-896.
 • 2.144. Kozieł D., Matykiewicz J,. Głuszek S
  Krwawienie z przewodu pokarmowego u chorych powyżej 85 roku zycia.
  Pol Przegl Chir 2011;83(11):1126-1139
 • 2.145. Kozieł D., Matykiewicz J., Klusek J, Wawrzycka I., Głuszek S.
  Opieka okołooperacyjna nad chorymi na otyłość ? doświadczenia własne.
  Studia Medyczne 2011; 24(4):35-44
 • 2.146. Matykiewicz J. Głuszek S., Kozieł D.,
  Ostre zapalenie trzustki - powikłanie endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej
  Przegląd Gastroenterologiczny 2012; 7(2):103-107
 • 2.147. Rębak D., Głuszek S. Poczucie koherencji jako wykładnik w prognozowaniu aktywności zawodowej ratowników medycznych. 
  Piel Zdr Publ 2012;2 (2): 103-107
 • 2.148. Głuszek S., Kozłowska M., Matykiewicz J., Lewitowicz P., Kozieł D. The dependence between concentration of EGFR and also P21-protein and prognosis In recital cancer disease.
  EJSO 2012; 38(9):839
 • 2.149. Głuszek S., Rylski R., Matykiewicz J.Kozieł D. Lewitowicz P.
  Gastrointestinal stroma tumour ? diagnosis and therapy.
  EJSO 2012; 38(9): 885-886
 • 2.150. Sławeta N., Głuszek S. Wpływ powikłanych zabiegów chirurgicznych tarczycy na życie osobiste i zawodowe chorych.
  Pol Przegl Chir 2012:84: 770-784
 • 2.151. Klusek J. Głuszek S., Klusek J.
  Zależność pomiędzy aktywnością kwaśnej fosfatazy w plemnikach i plazmie nasienia a parametrami nasienia rutynowo ocenianymi w diagnostyce niepłodności męskiej.
  Studia Medyczne 2012; 25(2): 15-18
 • 2.152. Głuszek S., Kozieł D.
  Częstość występowania i przebieg ostrego zapalenia trzustki w populacji województwa świętokrzyskiego.
  Pol Przeg Chir 2012; 84(12): 1099-1112
 • 2.153. Schulman S, Kearon C, Kakkar AK, Schellong S, Eriksson H, Baanstra D, Kvamme AM, Friedman J, Mismetti P, Goldhaber SZ; RE-MEDY Trial Investigators; RE-SONATE Trial Investigators. (Gluszek S. I wsp.
  Extended use of dabigatran, warfarin, or placebo in venous thromboembolism.
  N Engl J Med. 2013 Feb 21;368(8):709-18. doi: 10.1056/NEJMoa1113697.
 • 2.154. Sławeta N., Głuszek S., Heciak J.
  Kliniczne i metaboliczne zmiany po powikłanych zabiegach re sekcyjnych tarczycy.
  Pol Przeg Chir 2013; 85, 5, 425-444
 • 2.155. Andrzej Wincewicz1, Sławka Urbaniak-Wąsik1, Martyna Woltanowska2,Urszula Sulkowska3, Mariusz Koda 3,4,5,Luiza Kanczuga-Koda5, Stanisław Sulkowski3,4, Pierre Lebard Zamenhof6 PiotrLewitowicz7,Dorota Kozieł8, Stanisław Głuszek8
  Comparison of Primarily Diet-Modifiable Intestinal Factors, Connexin 43 and
  E-Cadherin with TP53 and TGFB1 in Colorectal Cancer Hepatogastroentreology 2013;60
 • 2.156. Wawrzycka I., Głuszek-Osuch M., Głuszek S.,
  Problemy kliniczne i pielęgnacyjne w chorobie Leśniowskiego-Crohna
  Studia Medyczne 2013; 29 (2): 135-143
 • 2.157. Głuszek S., Kot M., Nawacki Ł.
  Leczenie nieszczelności zespolenia przełykowo-żołądkowego z zastosowaniem protezy samorozprężalnej.
  Wiad Lek 2013; 66L3): 2523-255
 • 2.158. Kozieł D., Kozłowska M., Deneka J., Matykiewicz J., Głuszek S.
  Retrospective analysis of clinical problems concerning acute pancreatitis in one treatment center.
  Prz Gastroenteroll 2013: 8(5): 320-326
 • 2.159. Sosnowska-Pasiarska B., Wożakowska-Kapłon B, Głuszek S., Gorczyca-Michta I., Gutkowski W.
  Zawał serca, udar mózgu i infekcyjne zapalenie wsierdzia w przebiegu zaostrzenia choroby zapalnej jelit.
  Polski Przegląd Kardiologiczny 2013; 15(3): 227-230
 • 2.160. Wincewicz A, Lewitowicz P, Sulkowska U, Sulkowski S, Horecka-Lewitowicz A, Koziel D, Gluszek S.
  Role of immunohistochemical and histochemical profiling in H&E-based diagnosis of scrotal leiomyosarcoma of dartos muscle.
  Folia Histochem Cytobiol. 2013;51(4):339-42.
 • 2.161. Głuszek S, Kot M, Bałchanowski N, Matykiewicz J, Kuchinka J, Kozieł D, Wawrzycka I. 
  Iatrogenic bile duct injuries - clinical problems.
  Pol Przegl Chir. 2014 Jan 1;86(1):17-25.
 • 2.162. Schulman S, Kakkar AK, Goldhaber SZ, Schellong S, Eriksson H, Mismetti P, Christiansen AV, Friedman J, Le Maulf F, Peter N, Kearon C; RE-COVER II Trial Investigators (….Głuszek S ).
  Treatment of acute venous thromboembolism with dabigatran or warfarin and pooled analysis.
  Circulation. 2014 Feb 18;129(7):764-72.
 • 2.163. Stępień R., Głuszek S, Kozieł D, Kaczmarczyk M.
  Ryzyko leczenia chirurgicznego chorych w wieku 85+ ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego.
  Pol Przegl Chir. 2014 ;86 (3): 234-249
 • 2.164. Lewitowicz P, Wincewicz A, Horecka-Lewitowicz A, Matykiewicz J, Kozieł D, Głuszek S, Sulkowski S.
  Coexistence of renal cell carcinoma of clear cell type with sarcomatoid cell type component and adrenal mature ganglioneuroma with myelolipoma - a case of 69-year-old female patient. 
  Rom J Morphol Embryol. 2014;55(2):425-32
 • 2.165. Głuszek S. Kot M., Kotucha B.,. Stępień R.. Kozieł D
  Cancer of the oesophagus and gastroesophageal junction – a difficult clinical problem
  Contemp Oncol (Pozn) 2014; 18 (5): 349–354
 • 2.166. Głuszek S, Kot M, Kuchinka J, Matykiewicz J.
  The influence of splenectomy performed simultaneously with gastrectomy on postoperative complications in patients with gastric cancer undergoing surgery with the intention to treat.Pol Przegl Chir. 2014 Jul 1;86(7):312-8.
 • 2.167. Lewitowicz P., Kozieł D.,Głuszek S., Matykiewicz J.,Wincewicz A., Lewitowicz –HoreckaA., Nasierowska –Guttmejer A. 
  Is tere a place for practical chemoprevention of colorectal cancer in light of COX-2 heterogeneity? Pol J Pathol 2014;65(4):276-282
 • 2.168. Rębak D, Głuszek S.
  Wpływ poczucia koherencji i stopnia wykształcenia na motywy i zadowolenie z dokonanego wyboru zawodu ratownika medycznego. The influence of the sense of coherence and the level of education on the motives and satisfaction with the choice of becoming a professional paramedic
  Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22 (4): 490–495
 • 2.169. Rębak D, Głuszek S.
  Samoocena przydatniości zawodu ratownika medycznego.
  Życie bez bólu pod red. Z.Śliwiński, G.Śliwiński, Zgorzelec 2013,118-124
 • 2.170.Stanisław Głuszek, Piotr Bryk
  Dobry odległy wynik leczenia chorego z zaawansowanym rakiem żołądka 
  Studia Medyczne 2015; 31 (1): 52–55
 • 2.171. Olga K. Adamczyk-Gruszka, Izabela J. Lewandowska-Andruszuk, Stanisław Głuszek, Jakub A. Gruszka
  Niedrożność mechaniczna jelita cienkiego wikłająca ciążę
  Studia Medyczne 2015; 31 (1): 48–51
 • 2.172. Piotr Lewitowicz, Jaroslaw Matykiewicz, Dorota Koziel, Stanislaw Z. Gluszek, Zbigniew Sosnowski, Agata Horecka-Lewitowicz, Anna Nasierowska-Guttmejer
  Gastric gastrointestinal stromal tumor with incomplete duplication cyst – a case with possibility of neoplasia in fetal-period malformed tissues
  Pol J Pathol 2015; 66 (1): 86-91
 • 2.173. Suliga E, Kozieł D, Cieśla E, Głuszek S.
  Association between dietary patterns and metabolic syndrome in individuals with normal weight: a cross-sectional study.
  Nutr J. 2015 May 30;14(1):55. doi: 10.1186/s12937-015-0045-9.
 • 2.174. Koziel D, Gluszek S, Matykiewicz J, Lewitowicz P, Drozdzak Z.
  Comparative analysis of selected scales to assess prognosis in acute pancreatitis.
  Can J Gastroenterol Hepatol. 2015 May 21. pii: 16751. [Epub ahead of print] No abstract available.
 • 2.175. Lewitowicz P, Wincewicz A, Horecka-Lewitowicz A, Matykiewicz J, Koziel D, Gluszek S, Koda M, Sulkowski S
  Breast Cancer Cells are in Biopsy Channel in Postoperative Material from Mastectomies Preformed 3 days after Core Needle Biopsy (CNB) but They Do Not Persist at Biopsy Channel Apart from the Tumor after 10 Days from the CNB Procedure-a Study of seven Cases.
  Breast J. 2015 Jul 23. doi: 10.1111/tbj.12460. [Epub ahead of print] No abstract available.
  PMID:26205645
 • 2.176. Koziel D, Gluszek S, Kowalik A, Chlopek M, Pieciak L.
  Genetic mutations in SPINK1, CFTR, CTRC genes in acute pancreatitis.
  BMC Gastroenterol. 2015 Jun 23;15:70. doi: 10.1186/s12876-015-0302-6.
  PMID:26100556
 • 2.177. Głuszek S, Kot M, Nawacki Ł, Krawczyk M
  Subcapsular liver haematoma as a complication of laparoscopic cholecystectomy.
  Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2015 Jul;10(2):320-3. doi: 10.5114/wiitm.2015.52059. Epub 2015 Jun 9.
  PMID: 26240636
 • 2.178. Koziel D, Gluszek S, Kowalik A, Chlopek M, Pieciak L.
  Genetic mutations in SPINK1, CFTR, CTRC genes in acute pancreatitis.
  BMC Gastroenterol. 2015 Jun 23;15:70. doi: 10.1186/s12876-015-0302-6
 • 2.179. Lewitowicz P., Wincewicz A., Koziel D., Matykiewicz J., Horecka-Lewitowicz A.,Koda M., Kanczuga-Koda L., Gluszek S., Sulkowski S.
  Acardus acephalus fetus – report of distinctive anatomical anomalies with regards to pathophysiology of TRAP sequence.
  Clin Exp Obstet Gynecol 2014; 42(6):
 • 2.180. Głuszek S., Matykiewicz J., Kozieł D., Klimer D., Wawrzycka I., Ogonowska A.: Czynniki ryzyka wystąpienia zapalenia pon endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej – retrospektywne badanie kohortowe.
  Pol Przeg Chir  2015;87(10): 904-916
 • 2.181. Głuszek S., Nawacki Ł., Matykiewicz J., Kot M., Kuchinka J.:
  Ciężkie powikłania naczyniowe ostrego zapalenia trzustki.
  Pol Przeg Chir 2015;87(10):881-891
 • 2.182. Pietrzyk E., Głuszek S, Michta K., Gorczyca-Michta I., Kot M, Wożakowska-Kapłon B.,
  Simultaneous removal of a tumour of the right atrium and inferior vena cava and coronary bypass-grafting in a patient with recurrent clear renal cell carcinoma
 • Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2015; 12 (4): 348-350
 • 2.183. Wincewicz A., Lewitowicz P., Matykiewicz J.,Głuszek S., Sulkowski S.
  Intramuscular high-grade myxofibrosarcoma of left buttock of 66-year-old male patient – approach to systematic histopathological reporting
  Rom J Morphol Embryol 2015, 56(4):1523–1528
 • 2.184. Paweł Macek, Małgorzata Terek-Derszniak, Anna Lipińska, Ewa Błaszkiewicz, Halina Król, Stanisław Głuszek, Stanisław Góźdź
  Pressotherapy of a postoperative scar with the application of non-sterile silicone dressings in a 56-year-old woman treated for breast cancer in the Holycross Cancer Centre in Kielce
  Medical Studies/Studia Medyczne 2015; 31 (4): 281–285
 • 2.185. Aneta Kozieł, Monika Pierzak, Martyna Wychowaniec, Stanisław Głuszek
  Analiza zaburzeń procesów poznawczych u osób starszych z cukrzycą – badania wstępne
  Studia Medyczne/Medical Studies 2016; 32 (1): 23–28
 • 2.186. Martyna Wychowaniec, Stanisław Głuszek, Monika Pierzak, Aneta Kozieł
  Zachowania zdrowotne kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy
  Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 29–36
 • 2.187. Monika Pierzak, Stanisław Głuszek, Aneta Kozieł, Martyna Wychowaniec
  Jakość życia chorych ze stomią jelitową wyłonioną w przebiegu leczenia raka odbytnicy i esicy
  Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 37–44
 • 2.188. Koziel D, Gluszek S, Głuszek-Osuch M.
  Course of acute pancreatitis in diabetic patients.
  Ann Ital Chir. 2016;87:18-22
 • 2.189. Suliga E, Kozieł D, Cieśla E, Rębak D, Głuszek S.
  Factors Associated with Adiposity, Lipid Profile Disorders and the Metabolic Syndrome Occurrence in Premenopausal and Postmenopausal Women.
  PLoS One. 2016 Apr 29;11(4):e0154511.
 • 2.190. Kuchinka J, Nawacki Ł, Bryk P, Matykiewicz J, Wawrzycka I, Kozieł D, Rogula T,
  Głuszek S.
  Reoperations in bariatric surgery - indications and initial evaluation of postoperative complications.
  Pol Przegl Chir. 2016 Mar 1;88(2):87-92
 • 2.191. Durnaś B1,2, Wnorowska U3, Pogoda K4, Deptuła P3, Wątek M2, Piktel E3, Głuszek S5, Gu X6, Savage PB6, Niemirowicz K3, Bucki R1,3
  Candidacidal Activity of Selected Ceragenins and Human Cathelicidin LL-37 in Experimental Settings Mimicking Infection Sites.
  PLoS One. 2016 Jun 17;11(6):e0157242. doi: 10.1371/journal.pone.0157242.
 • 2.192. Niemirowicz K1, Durnaś B2, Tokajuk G3, Głuszek K2, Wilczewska AZ4, Misztalewska I4, Mystkowska J5, Michalak G1, Sodo A6, Wątek M2, Kiziewicz B7, Góźdź S2, Głuszek S8, Bucki R9
  Magnetic nanoparticles as a drug delivery system that enhance fungicidal activity of polyene antibiotics.
  Nanomedicine. 2016 Jul 24. pii: S1549-9634(16)30096-X.
  doi: 10.1016/j.nano.2016.07.006. [Epub ahead of print]
 • 2.193. Suliga E, Kozieł D, Głuszek S.
  Prevalence of metabolic syndrome in normal weight individuals.
  Ann Agric Environ Med. 2016 Dec 23;23(4):631-635. doi: 10.5604/12321966.122685
 • 2.194. Koziel D, Gluszek S, Kowalik A, Chlopek M
  CTRC gene polymorphism (p.G60=; c.180 C > T) in acute pancreatitis.
  BMC Gastroenterol. 2017 Jan 17;17(1):13. doi: 10.1186/s12876-016-0566-5
 • 2.195. Piotr Lewitowicz, Stanislaw Gluszek, Dorota Koziel, Agata Horecka-Lewitowicz Magdalena Chrapek. Przemyslaw Wolak, Justyna Klusek, Anna Nasierowska-Guttmejer. Convention al colon adenomas harbor various disturbances in microsatellite stability and contain micro-serrated foci with microsatellite instability. PLoS ONE 12(2):e0172381.doi:10.1371/journal.pone 0172381
 • 2.196. Moniuszko A, Głuszek S, Rydzewska G.
  Does the rapid fecal calprotectin test equally predict mucosal inflammation in both ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CD)? A prospective analysis of an IBD cohort.
  Pol Arch Intern Med. 2017 Apr 26. doi: 10.20452/pamw.4009. [Epub ahead of print
 • 2.197. Kiciński P, Schlegel T, Dybała A, Zakrzewski M, Przybylska-Kuć S, Myśliński W, Mosiewicz J, Głuszek S, Jaroszyński A.
  Spatial QRS-T angle in patients with newly diagnosed obstructive sleep apnea syndrome.
  Adv Med Sci. 2017 May 11;62(2):240-245. doi: 10.1016/j.advms.2016.11.008. [Epub ahead of print]
 • 2.198. Koziel D, Suliga E, Grabowska U, Gluszek S.
  Morphological and functional consequences and quality of life following severe acute pancreatitis.
  Ann Ital Chir. 2017 Jun 23;6. pii: S0003469X17026690. [Epub ahead of print] PMID:28768898
 • 2.199. Grabarczyk AM, Oracz G, Wertheim-Tysarowska K, Anna Kujko A, Wejnarska K, Kolodziejczyk E, Bal J, Koziel D, Kowalik A, Gluszek S, Rygiel AM.
  CTRC Genetic Variants, Including c.180TT, are Strongly Associated With Chronic Pancreatitis in Paediatric Patients.
  J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Sep 29. doi: 10.1097/MPG.0000000000001767. [Epub ahead of print]
  PMID:28968289
 • 2.200. Edyta Suliga, Dorota Kozieł, Elżbieta Cieśla, Dorota Rębak, Stanisław Głuszek
  Sleep duration and the risk of metabolic syndrome – a cross-sectional study
  Czas snu a ryzyko zespołu metabolicznego – badanie przekrojowe
  Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 169–175
  Data publikacji online: 2017-09-30
 • 2.201. Edyta Suliga, Dorota Koziel, Elżbieta Cieśla, Dorota Rębak, Stanisław Głuszek
  Sleep duration and the risk of obesity – a cross-sectional study
  Czas snu a ryzyko rozwoju otyłości – badanie przekrojowe
  Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 176–183
  Data publikacji online: 2017-09-30
 • 2.201. Stanisław Głuszek, Artur Kowalik, Dorota Kozieł, Iwona Wawrzycka, Martyna Głuszek-Osuch, Jarosław Matykiewicz
  CTRC gene polymorphism may increase pancreatic cancer risk – preliminary study.
  Przegl Chir 2017; 89 (5): 48-53; DOI: 10.5604/01.3001.0010.5411
 • 2.202..Edyta Suliga, Dorota Kozieł, Elżbieta Cieśla, Dorota Rebak, and Stanisław Głuszek
  Dietary Patterns in Relation to Metabolic Syndrome among Adults in Poland:
  A Cross-Sectional Study
  Nutrients 2017, 9, 1366; doi:10.3390/nu9121366
 • 2.203.Dorota Rębak, Edyta Suliga, Martyna Głuszek-Osuch, Stanisław Głuszek
  Czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych u czynnych zawodowo ratowników medycznych
  Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (4): 279–289
  Data publikacji online: 2017-12-31
   DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2017.72481
 • 2.204.. Gluszek S, Koziel D, Kowalik A,
  et al. KRAS, KIT and TP53 mutations in mother’s and daughter’s gastric cardia adenocarcinomas. Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny. 2018;13(1):76-79. doi:10.5114/pg.2018.72572.Data publikacji online: 2018-01-04
 • 2.205. Edyta Suliga, Elżbieta Cieśla, Dorota Rębak, Dorota Kozieł, Stanisław Głuszek
  Relationship Between Sitting Time, Physical Activity, and Metabolic Syndrome Among Adults Depending on Body Mass Index (BMI)
  Med Sci Mon 2018; 24
 • 2.206. Justyna Klusek1, Anna Nasierowska-Guttmejer2, Artur Kowalik3, Iwona Wawrzycka1,4, Piotr Lewitowicz2, Magdalena Chrapek5 and Stanisław Głuszek1,4
  GSTM1, GSTT1, and GSTP1 polymorphisms and colorectal cancer risk in Polish nonsmokers.
  Oncotarget. 2018; 9:21224-21230. 
  https://doi.org/10.18632/oncotarget.25031
 • 2.207. Frank Ulrich Weiss, Nico Hesselbarth, Andrea Párniczky, Dora Mosztbacher, Felix Lämmerhirt, Claudia Ruffert, Peter Kovacs, Sebastian Beer, Katharina Seltsam, Heidi Griesmann, Richard Böhme, Tom Kaune, Marcus Hollenbach, Hans-Ulrich Schulz, Peter Simon, Julia Mayerle, Markus M. Lerch, Giulia Martina Cavestro, Raffaella Alessia Zuppardo, Milena Di Leo, Pier Alberto Testoni, Ewa Malecka-Panas, Anita Gasirowska, Stanislaw Głuszek, Peter Bugert, Andrea Szentesi, Joachim Mössner, Heiko Witt, Patrick Michl, Peter Hégyi, Markus Scholz, Jonas Rosendahl
  Common variants in the CLDN2-MORC4 and PRSS1-PRSS2 loci confer susceptibility to acute pancreatitis
  Pancreatology, 2018; 18: 477- 481 Published online: May 31, 2018
 • 2.208. Adamus-Białek W…..Głuszek S…
  The genetic background of antibiotic resistance among clinical uropathogenic Escherichia coli_ strains
  Molecular Biology Reports 2018, 30 may
  DOI : 10.1007/s11033-018-4254-0
 • 2.209. Piotr Lewitowicz, Jaroslaw Matykiewicz, Magdalena Chrapek, Dorota Koziel, Agata Horecka-Lewitowicz, Martyna Gluszek-Osuch, Iwona Wawrzycka, and Stanisław Gluszek
  Tumor Digital Masking Allows Precise Patient Triaging: A Study Based on Ki-67 Scoring in Gastrointestinal Stromal Tumors,
  Scanning Research Article (8 pages), Article ID 7807416, Volume 2018 (2018)
 • 2.210. Rębak D, Suliga E, Grabowska U, Głuszek S.
  The prevelance of metabolic syndrome on the sample of paramedics
  Int J Occup Med Environ Health. 2018 Dec 20;31(6):741–751.
  doi: 10.13075/ijomeh.1896.01212. Epub 2018 Sep 18
 • 2.211. Nawacki Ł, Czyż A, Bryk P, Kozieł D, Stępień R, Głuszek S
  Can urea breath test (UBT) replace rapid urea test (RUT)? Pol Przegl Chir. 2018 Jun 4;90(5):44-48.
  doi: 10.5604/01.3001.0012.0669
  RESEARCH ARTICLE Open Access
 • 2.212. Edyta Suliga, Wojciech Rokita, Olga Adamczyk-Gruszka, Grażyna Pazera, Elżbieta Cieśla and Stanisław Głuszek
  Factors associated with gestational weight gain: a cross-sectional survey.
  BMC Pregnancy and Childbirth (2018) 18(1):465
  https://doi.org/10.1186/s12884-018-2112-7
 • 2.213. Kozieł D., Głuszek-Osuch M., Suliga E, Żak M., Głuszek S.
  Elderly persons with acute pancreatitis – specifics of the clinical course of the disease.
  Clinical Interventions in Aging 2019:14 33–41
 • 2.214. Głuszek, S., Kot, M., Matykiewicz, J., Nawacki, Ł., Wawrzycka, I., Kozłowska-Geller, M., Kołomańska, M., Kuchinka, J., Zieliński, P., Głuszek-Osuch, M., Haduch, J., Bicki, J., and Kozieł, D. (2018).
  Analysis of postoperative course after pancreatic resections – experience of one centre. Medical Studies/Studia Medyczne, 34(4), pp.317-324. https://doi.org/10.5114/ms.2018.
 • 2.215. Suliga, E., Kozieł, D., Cieśla, E., Rębak, D., Wawszczak, M., Adamus-Białek, W., Naszydłowska, E., Piechowska, A., and Głuszek, S. (2018).
  Omentin rs2274907 gene polymorphism and the risk of metabolic syndrome: a preliminary report.
  Medical Studies/Studia Medyczne, 34(4), pp.267-275. https://doi.org/10.5114/ms.2018.80941
 • 2.216. Lewitowicz P, Nasierowska-Guttmejer A, Rokita W, Adamczyk-Gruszka O, Gluszek S, Chrapek M et al.
  HPV Genotyping And p16/Ki-67 Test Significantly Improve Detection Rate Of High Grade Cervical Squamous Intraepithelial Lesion.
  Archives of Medical Science. 2019. doi:10.5114/aoms.2018.80697.
 • 2.217. Pietrzyk E, Gluszek S.
  Dramatic Complications after an Ascending Aortic Aneurism Surgery.
  Clin Surg. 2018; 3: 2157.
 • 2.218. Adamus-Białek W, Wawszczak M, Filipiak A, Woźniak A, Jasek P, Głuszek S.
  Sanitary state of surface waters in Świętokrzyskie voivodeship.
  Medical Studies/Studia Medyczne. 2019;35(1):10-15. doi:10.5114/ms.2019.84046.
 • 2.219. Wioletta Adamus-Białek, Monika Wawszczak, Michał Arabski, Michał
  Majchrzak, Martyna Gulba, Dariusz Jarych, Paweł Parniewski & Stanisław Głuszek
  Ciprofloxacin, amoxicillin, and aminoglycosides stimulate genetic and phenotypic changes uropathogenic Escherichia?coli strains,
  Virulence, (2019)10:1, 260-276
  To link to this article: https://doi.org/10.1080/21505594.2019.1596507
 • 2.220. Grzegorz Oracz a, Aleksandra Anna Kujko b, Karianne Fjeld c, d,Katarzyna Wertheim-Tysarowska b, Wioletta Adamus-Białek e, Solrun Johanne Steine f,Dorota Koziel e, Stanislaw Gluszek e, Anders Molven f, g, Agnieszka Magdalena Rygiel
  The hybrid allele 1 of carboxyl-ester lipase (CEL-HYB1) in Polish pediatric patients with chronic pancreatitis.
  Pancreatology 2019
 • 2.221. Podsiadło P1, Kosiński S2, Darocha T3, Zerebiec K4, Wolak P5, Kielczewski S6, Plewa S7, Głuszek S8
  Diagnosis and treatment of post-traumatic hypothermia in hospitals - a pilot study.
  Pol Przegl Chir. 2019 Feb 7;91(2):25-29. doi: 10.5604/01.3001.0013.0146.
 • 2.222. Edyta Suliga, Dorota Kozieł , Elzbieta Ciesla , Dorota Rebak, Martyna Głuszek-Osuch, Edyta Naszydłowska, and Stanisław Głuszek
  The Consumption of Alcoholic Beverages and the Prevalence of Cardiovascular Diseases in Men and Women: A Cross-Sectional Study
  Nutrients 2019, 11, 1318; doi:10.3390/nu11061318
 • 2.223. E Suliga, D Kozieł, E Cieśla, D Rębak, M Wawszczak, W Adamus-Białek , E Naszydłowska, A Piechowska and S Głuszek
  Associations between vaspin rs2236242 gene polymorphism, walking time and the risk of metabolic syndrome.
  Balkan Journal of Medical Genetics 2019; 22(1): 41-48
 • 2.224. Wioletta Adamus-Białek, Aneta Filipiak, Monika Wawszczak, Aleksandra Woźniak, Stanisław Głuszek
  Stan mikrobiologiczny powietrza miejskiego w miejscach publicznych w okresie jesienno-zimowym
  Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3): 203-209
 • 2.225. Kamila Kocańda, Stanisław Głuszek
  Czy pacjent pod wpływem alkoholu może wyrazić świadomą zgodę na interwencję medyczną?
  Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3): 243-245
 • 2.226. Edyta Suliga , Elzbieta Ciesla , Martyna Głuszek-Osuch , Tomasz Rogula , Stanisław Głuszek and Dorota Kozieł
  The Usefulness of Anthropometric Indices to Identify the Risk of Metabolic Syndrome
  Nutrients 2019, 11(11), 2598; https://doi.org/10.3390/nu11112598 (registering DOI) - 29 Oct 2019
 • 2.227. Kaune T1, Hollenbach M2, Keil B1, Chen JM3,4, Masson E3,4, Becker C1, Damm M1, Ruffert C1, Grützmann R5, Hoffmeister A2, Te Morsche RHM6, Cavestro GM7, Zuppardo RA7, Saftoiu A8, Malecka-Panas E9, Głuszek S10, Bugert P11, Lerch MM12, Weiss FU12, Zou WB13, Liao Z13, Hegyi P14,15, Drenth JP6, Riedel J1, Férec C3,4, Scholz M16,17, Kirsten H16,17, Tóth A18, Ewers M18, Witt H18, Griesmann H1, Michl P1, Rosendahl J1
  Common variants in glyoxalase I do not increase chronic pancreatitis risk.
  PLoS One. 2019 Oct 29;14(10):e0222927. doi: 10.1371/journal.pone.0222927. eCollection 2019.
 • 2.228. Suliga, E.; Kozieł, D.; Ciesla, E.; Rebak, D.; Głuszek-Osuch, M.; Głuszek, S. Consumption of Alcoholic Beverages and the Prevalence of Metabolic Syndrome and Its Components. Nutrients 2019, 11, 2764.
 • 2.229. Ł. Nawacki, U. Grabowska, S. Głuszek
  Can the matrix metalloproteinases 2 and 9 predict the course of acute pancreatitis in previously healthy patients? Acta gastroenterol. belg., 2019, 82, 501-505
 •  2.230. Piotr Lewitowicz, Anna Nasierowska-Guttmejer, Wojciech Rokita, Olga Adamczyk-Gruszka, Stanisław Gluszek, Magdalena Chrapek, Małgorzata Kolos, Agnieszka Wrona-Cyranowska, Marcin Misiek
  HPV genotyping and p16/Ki-67 test significantly improve detection rate of high-grade cervical squamous intraepithelial lesion
  Arch Med Sci 2020; 16 (1): 87–93 Online publish date: 2019-01-11
 • 2.231. Majchrzak M, Zając E, Wawszczak M, Filipiak A, Głuszek S, Adamus-Białek W.
  Mathematical Analysis of Induced Antibiotic Resistance Among Uropathogenic Escherichia coli Strains. Microb Drug Resist. 2020 Jan 24. doi: 10.1089/mdr.2019.0292. [Epub ahead of print]
 • 2.232. Stanislaw Gluszek, Jarosław Matykiewicz, Urszula Grabowska, Magdalena Chrapek, Lukasz Nawacki, Iwona Wawrzycka, Martyna Gluszek-Osuch, Dorota Kozieł
  Przydatność kliniczna pentraksyny 3 (PTX3) jako biomarkera ostrego zapalenia trzustki i raka trzustki
  Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (1): 6–13
  DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2020.94082
© 2015 Ośrodek Referencyjny Szkolenia Podstawowego Wideochirurgii

projekt: Paweł Król

Please publish modules in offcanvas position.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
   
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
   
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
   
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
   
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresemwszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.